תקנון רכישת סדנאות בישול באתר

א. כללי

 1. האתר נמצא בבעלות חברת אקס.אנג'וי אירועים והפקות בע"מ (ח.פ 514920974), להלן "הסטודיו לבישול", ומנוהל על ידו.
 2. האתר www.bishulon.co.il משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין. הלקוח מסכים ומאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, והוא מוותר מראש על כל תביעה כאמור, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "הסטודיו לבישול" על פי תקנון זה.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 9. כל המחירים כוללים מע"מ

ב. תקנון רכישת סדנאות בישול וקורסי בישול ב1. ביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:

 1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי השירות של הסטודיו לבישול או בכתב – ב"צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 72 שעות ממועד התחלת הסדנה.
 2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום ההזמנה של השוברים. ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה. ג. המרה לשוברי מתנה לסדנאות בשווי מחיר הרכישה. בכל מקרה שובר השתתפות לסדנה תקף לחצי שנה מיום הזמנתה – בין אם מדובר בשובר "פתוח" לסדנה לפי בחירה, ובין אם מדובר בשובר לסדנה מסוימת. הארכת תוקף השובר אפשרית באישור מיוחד וחריג של הסטודיו לבישול ובכתב בלבד.
 3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.
 4. לסטודיו לבישול זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של השף (מובהר כי כמעט כל השפים אינם עובדי הסטודיו לבישול) או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה מתחייב הסטודיו לבישול להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
 5. לסטודיו לבישול זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייב הסטודיו לבישול להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
 6. ב2. ביטול השתתפות בקורס:

  נהלי הביטול זהים לסעיפים 1-5 לעיל, עם התיקונים הבאים במועדים:

 7. סעיף 1 בפסקה ו.1 לעיל (הודעת ביטול של הלקוח): במקום 72 שעות: 10 ימים.
 8. סעיף 4 בפסקה ו.1 לעיל (הודעת ביטול מאוחרת של הלקוח): במקום 72 שעות: 10 ימים.
 9. סעיף 1 בפסקה ו.1 וסעיף 6 בפסקה ו.1 לעיל (הודעת ביטול של הסטודיו לבישול): במקום 48 שעות: 3 ימים.
 10. ב.3 כללי

 11. רכש הלקוח שובר דרך גוף שלישי – כגון: רעיונית, חבר, מועדון טוב וכו’ – א. מובהר כי חלה חובה על הלקוח להביא את השובר לסדנה או לפניה כדי שהשתתפותו תותר בסדנה. א. במקרה בו איבד הלקוח את השובר – אין להסטודיו לבישול כל אחריות או יכולת לאפשר לו השתתפות בסדנה, אלא עם אישור חתום של הגוף ממנו נרכש השובר, לפיו תמורתו תשולם לסטודיו לבישול.

ג. אחריות

 1. הסטודיו לבישול אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח הסטודיו לבישול ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את הסטודיו לבישול מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. הסטודיו לבישול לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 5. הסטודיו לבישול לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

ד. חלות חוקית

 1. החוק החל על ההתקשרות בין הלקוח לבין הסטודיו לבישול במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

ה. אבטחה ופרטיות

 1. הסטודיו לבישול נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הסטודיו לבישול לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה
 3. הסטודיו לבישול מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

ו. זכויות יוצרים

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של הסטודיו לבישול, או של צד שלישי אשר קיבלו מהם רישיון שימוש כדין.
 2. הסטודיו לבישול שומר על כל זכויותיו וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השמות "הסטודיו לבישול", "המרכז לקולינריה חוויתית", ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בעל האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעל האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ"הסטודיו לבישול".

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל: info@cookingstudio.co.il או בטלפון: 073-7415633
 2. ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים: אקס אנג'וי אירועים והפקות בע"מ, תא דואר 611 תל אביב, מיקוד 6100601